Kérdése van? Keressen minket! (06) 1-461-01-70

Adatkezelési tájékoztató

Letölthető tartalmak

A

POLY-NORM 2000 Kft.

KÜLSŐ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

 

Dokumentum azonosító:                      PLN-TÁJ-2018-019-KAKT-1.1

Hatályba helyezve:                                 2018. november 21.

Dokumentum Verzió:                             1.1

Adatbiztonsági Besorolás:                    PUBLIKUS (PBB)

 

 

1         BEVEZETÉS

A POLY-NORM 2000 Kft. (1147 Budapest Lőcsei út 81.), mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A POLY-NORM 2000 Kft. adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a http://www.polynorm2000.hu/ címen az adatvédelmi tájékoztató menüpont alatt.

A POLY-NORM 2000 Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására, a nyomon követhetőség és a változás követhetőségének biztosítása mellett.

A POLY-NORM 2000 Kft. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A POLY-NORM 2000 Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 

A POLY-NORM 2000 Kft. az alábbiakban ismerteti KÜLSŐ felekre vonatkozó adatkezelési gyakorlatát:

 A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA

1.1       A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK JOGI SZABÁLYOZÓI KÖRNYEZETE

A POLY-NORM 2000 Kft. tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket.

Felhívjuk a POLY-NORM 2000 Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A POLY-NORM 2000 Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • A 2018. évi XXXVIII. évi tv. alapján módosított, és 2018.08.25-től hatályos információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • A 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • A 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.);
 • A 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);
 • A 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);
 • A 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
 • A 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);
 • A 2005. évi CXXXIII. törvény – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magán-nyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.);
 • A 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység egyes korlátairól (Grt.)

1.2       Alapfogalmak

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is – adatok feldolgozását végzi;

 

Adatvédelmi incidens: (GDPR 4. Cikk. (12)) és az Infotv. 3. §-a alapján az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül, vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

 

Profilalkotás: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

 

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

 

 

2         A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS

 • A POLY-NORM 2000 Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.
 • A POLY-NORM 2000 Kft. a személyes adatok kezeléséhez az alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:
  • az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);
  • hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);
  • változatlansága igazolható (adatintegritás);
  • a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága)

legyen.

 • A POLY-NORM 2000 Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

 

 • A POLY-NORM 2000 Kft. a különböző nyilvántartásaiban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítja, hogy a tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi – közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.
 • A POLY-NORM 2000 Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.
 • A POLY-NORM 2000 Kft. az adatkezelés során megőrzi
  • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
  • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
  • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.
 • A POLY-NORM 2000 Kft. és az adatkezelésben érintett partnereinek informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az adatkezelő megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.
 • A POLY-NORM 2000 Kft. mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket.
 • Az esetleges adatvédelmi incidenst a POLY-NORM 2000 Kft. késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.
 • A Felhasználó által megadott adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a POLY-NORM 2000 Kft. nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja, de biztosítja a módosítás lehetőségét az érintett számára az általa megadott személyes adatok vonatkozásában.
 • Valamennyi adatkezelésre irányadó, hogy Társaságunk akár a saját maga, akár a Felhasználó által törölt adatokat a törlést követően nem kezeli, azokat adatbázisából eltávolítja.

 

 

3         AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név:                                                                     POLY-NORM 2000 Kft.

Székhely:                                                           1147 Budapest Lőcsei út 81.

Cégjegyzékszám:                                            01-09-674114

A bejegyzőbíróság megnevezése:            Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Adószám:                                                           12396593-2-42

Telefonszám:                                                   +36 (1) 461-0170

E-mail:                                                                 polynorm2000@polynorm2000.hu

 

 

 

4         JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

 

4.1       Tájékoztatáshoz való jog:

A 13. és 14. cikkely szerint az érintett kérelmére a POLY-NORM 2000 Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

Ezért az adatkezelő a POLY-NORM 2000 Kft. ezen tájékoztató elkészítésével, az adatkezelési folyamatok kialakításával, szabályozásával és fenntartásával biztosítja az érintettek számára a megfelelő időben, megfelelő módon, az előírásoknak megfelelő tájékoztatást.

 

4.2       Az érintett hozzáféréséhez való jog:

A 15. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítása esetén az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

 

 • A POLY-NORM 2000 Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.
 • Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.
 • Az érintett kérelmére az információkat a POLY-NORM 2000 Kft. elektronikus formában szolgáltatja.
 • A tájékozódáshoz való jog írásban a Bevezetésben, illetve a pontban megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
 • Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

 

4.3       Helyesbítés joga:

A 16. cikkely szerint az érintett kérésére, figyelembe véve az adatkezelés célját, a POLY-NORM 2000 Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

 

4.4       Törléshez való jog:

A 17. cikkely szerint az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a POLY-NORM 2000 Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

 

4.4.1        Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése okán
 • közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból közérdek alapján;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatkezelés esetén.

 

4.5       Az adatkezelés korlátozásához való jog:

A 18. cikkely szerint az érintett kérésére a POLY-NORM 2000 Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

A POLY-NORM 2000 Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

 

4.6       Adathordozáshoz való jog:

A 20. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

4.7       Tiltakozás joga:

A 21. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a POLY-NORM 2000 Kft. nem kezeli.

 

4.8       Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást:

A 22. cikkely szerint az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

4.9       Visszavonás joga:

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

 

4.10   Eljárási szabályok:

A 12. cikkely (3) bekezdése szerint az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

A POLY-NORM 2000 Kft. a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri.

 

4.11   Kártérítés és sérelemdíj:

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

 

4.12   Panasz az adatvédelmi tisztviselőnél (Data Protection Officer - DPO)

Amennyiben a POLY-NORM 2000 Kft. adatkezelésével kapcsolatban kérdése, problémája van, kérjük forduljon bizalommal adatvédelmi felelősünkhöz:

Cégnév:                                              POLY-NORM 2000 Kft.

Telefonszám:                                    +36 (1) 461-0170

e-mail cím:                                         polynorm2000@polynorm2000.hu

 

4.13   Bírósághoz fordulás joga:

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A személyes adatok védelmével összefüggésével kapcsolatosan indított per illetékmentes.

 

4.14   Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

 

5         A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉNEK TÉTELES FELSOROLÁSA

5.1       A http://www.polynorm2000.hu/ ADATKEZELÉSEI

5.1.1        A http://www.polynorm2000.hu/ szerver naplózása

A POLY-NORM 2000 Kft. (1147 Budapest Lőcsei út 81.) az adatkezelő.

A http://www.polynorm2000.hu/weblap meglátogatásakor a webszerver felhasználói adatokat nem rögzít.

 

Külső adatkezelők naplózással kapcsolatos adatkezelése:

A portál HTML kódja a POLY-NORM 2000 Kft.-től független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A külső adatkezelő szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások adatkezelői az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) gyűjti a „sütik” résznél megadott paraméterek szerint.

 

Az adatkezelés célja: a kiszolgálószerver üzemszerű működésének biztosítása, a rendszertevékenységek igazolhatósága (GDPR 5 Cikk. (1) f));

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám;

A kezelt adatok köre: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám;

Az adatkezelés időtartama: 30 nap;

Közös adatkezelő(k): Nincs;

Adatfeldolgozó(k):

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

POLY-NORM 2000 Kft.

1147 Budapest Lőcsei út 81.

A kutatás technikai lebonyolítása

 

5.1.2        A http://www.polynorm2000.hu/honlap saját „Süti” (Cookie) kezelése

A POLY-NORM 2000 Kft. (1147 Budapest Lőcsei út 81.) az adatkezelő.

A adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, webanalitika.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

 

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint a http://www.polynorm2000.hu/ oldalon végzett tevékenységek;

Az adatkezelés időtartama: 16 hónap

 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

EPDS.HU (fejlesztés)

1154 Budapest, Kozák tér 13-16.

A weboldal fejlesztője

23VNet Kft.

1094 Budapest, Liliom u. 24-26.

Online tárhely biztosítása

EPDS.HU (ügyféltámogatás)

1154 Budapest, Kozák tér 13-16.

A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

 

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő adatkezelő összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

 

5.1.3        A http://www.polynorm2000.hu/ honlap adatkezelése a kapcsolatfelvétel aloldalon

A(z) POLY-NORM 2000 Kft. (1147 Budapest Lőcsei út 81.) az adatkezelő.

Az adatkezelő a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználótól a kapcsolatfelvétel megkönnyítéséért az ügyfeleink (érintett) számára egy könnyen kezelhető és biztonságos felületet biztosít a kapcsolatfelvétel és a további információk átadása és az esetleges kérdések megválaszolása érdekében.

Az adatkezelő az adatokat kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából kéri el, azokat harmadik félnek át nem adja, további marketing célokra nem használja.

Az adatkezelés célja: a érintettel a kapcsolat felvétele, telefonon és elektronikus levelezésen keresztül

Az adatkezelés jogalapja: beleegyezésen alapuló adatkezelés a [GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontja] alapján.

A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím;

Az adatkezelés időtartama: az érintett által megadott adatokat visszavonásig, de legkésőbb egy évig tároljuk.

 

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

EPDS.HU (fejlesztés)

1154 Budapest, Kozák tér 13-16.

A weboldal fejlesztője

23VNet Kft.

1094 Budapest, Liliom u. 24-26.

Online tárhely biztosítása

23VNet Kft.

1094 Budapest, Liliom u. 24-26.

levelezés szolgáltatás biztosítása, és az elektronikus levelek tárolása

 

A megőrzési idő hosszát az adatkezelő azon jogos érdeke definiálta, hogy a visszahívásokat és az ezzel kapcsolatos költségeket egy esetleges hatósági vizsgálat esetén igazolni tudjuk.

 

5.1.4        Külső adatkezelők cookie kezelése a http://www.polynorm2000.hu/ honlapon

Egyes adatkezelő partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő adatkezelőnek lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső adatkezelő cookie-ját használják.

A http://www.polynorm2000.hu/honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

A www.google.com/analytics általi adatkezelésről a http://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:

http://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A sütit a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

A honlapon az alábbi külső adatkezelők a felsorolt sütiket helyezték el:

 

Adatkezelő

Süti neve

Süti azonosító

www.google.com/analytics

XSRF-TOKEN

_ga

_gat

_gid

UA-119657295-1

WIX.com

XSRF-TOKEN

na

Magyar Hosting Kft.

hs

scSession

na

 

A süti a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlaplátogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható.

Amennyiben a honlaplátogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő adatkezelő összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a

cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

 

5.2       KAPCSOLATFELVÉTEL AZ ADATKEZELŐVEL

5.2.1        A POLY-NORM 2000 Kft. ügyféllevelezése

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, a jelen tájékoztatóban megadott, illetve a honlapon elhelyezett elérhetőségeken és a http://www.polynorm2000.hu/weboldal „Kapcsolat” menüpontjában található adatok igénybevételével léphet kapcsolatba az adatkezelővel. A POLY-NORM 2000 Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl.

 

A személyes adatok kezelője: a POLY-NORM 2000 Kft.;

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel és az üzleti folyamathoz tartozó kommunikáció biztosítása elektronikus levelezés útján;

Az adatkezelés jogalapja: A szolgáltatás igénybevételével beleegyezésen alapuló, és a bizonyíthatóság érdekében az adatkezelő jogos érdekének biztosítása érdekében történő adatkezelés;

A kezelt személyes adatok típusa: a küldő neve, e-mail címe, a dátum értékek és más időpont adatok, valamint az üzenetben megadott egyéb személyes adatok;

Az adatkezelés időtartama: 5 év;

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

POLY-NORM 2000 Kft.

1147 Budapest Lőcsei út 81.

Az elektronikus levelező rendszert igénybe vevő adatkezelő

Microsoft O365 szolgáltatás

Microsoft Magyarország Kft., 1031 Budapest, Graphisoft Park 3. (Záhony u.)

levelezés szolgáltatás biztosítása, és az elektronikus levelek tárolása

 

INFOSECTOR Kft.

2013 Pomáz, Kond utca 14.

Az elektronikus levelező és fájl kezelő rendszerek 7/24 es éjszakai ügyeletének biztosítása.

 

5.2.2        Jelentkezés álláshirdetésekre

A POLY-NORM 2000 Kft., mint munkáltató, önállóan nem hirdet állást, a feladatok elvégzésére munkaerő közvetítők szolgáltatásai veszi igénybe, akik az adatkezelők, és a POLY-NORM 2000 Kft., mint együttes adatkezelő kezeli a munkaerő közvetítő vállalkozások által küldött személyes adatokat.

Ettől függetlenül a POLY-NORM 2000 Kft. elkötelezett a személyes adatok törvényszerű kezeléséért, így tájékoztatja az érintetteket, hogy a kiválasztási folyamat során, és azt követően egy évig munkaerő- kiválasztási célból tovább kezeli az érintettek személyes adataidat, kivéve, ha az adatkezelő az érintett kérésére mást rendel el.

 

A POLY-NORM 2000 Kft. a hozzá beérkezett önéletrajzokat és/vagy álláspályázatok jelentkezési dokumentumait tárolja, feldolgozza.

A POLY-NORM 2000 Kft. mint munkáltató adatfeldolgozó az érintetteket az alábbiakban tájékoztatunk:

Az adatkezelés célja: a POLY-NORM 2000 Kft. -nél betöltendő állásra történő jelentkezés, a kiválasztási eljárásban való részvétel.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett az adatkezelőnél tett önkéntes hozzájárulása;

A kezelt személyes adatok típusa: név, állandó lakcím, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím, születési hely, idő, valamint a feltöltött vagy elküldött fényképek, kísérőlevelek, önéletrajzok, pályázatok, valamint az azokban megadott egyéb személyes adatok.

Az adatok törlésének határideje: az adatkezelőnél a pályázat benyújtásától számított maximum egy év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tud jelentkezni a POLY-NORM 2000 Kft. által közzétett állásajánlatokra.

 

5.3       VAGYONVÉDELEM

5.3.1        Elektronikus megfigyelőrendszer

A POLY-NORM 2000 Kft. által üzemeltetett telephelyén és bolt helységében zártláncú elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer működik, melynek részeként kamerák kerültek elhelyezésre a bejárati és külső épületrészeken, a POLY-NORM 2000 Kft. telephelyének belső útvonalára, és a kapubejáróra.

 

A személyes adatok kezelője: a POLY-NORM 2000 Kft.

Az adatkezelés célja: az emberi élet, a testi épség, valamint a vagyon védelme érdekében a jogsértések megelőzése, észlelése, az elkövető tettenérése, valamint a jogsértések bizonyítása, a telephely területére engedély nélkül belépők azonosítása, a belépés tényének rögzítése, az illetéktelenül benntartózkodók tevékenységének dokumentálása, az esetlegesen előforduló munkahelyi és egyéb balesetek körülményeinek vizsgálata.

Az adatkezelés jogalapja: vendégek / vásárlók esetében az érintett hozzájárulása az bolt területére való belépéssel, munkavállalók esetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 11. §-a, továbbá a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja, ugyanis a POLY-NORM 2000 Kft.-nek jogos érdeke fűződik a vagyonvédelemhez.

A kezelt személyes adatok típusa: az telephely és a bolt területére belépő, valamint a belső útvonalakat használó személyeknek a képfelvételeken látszódó arcképmása és egyéb, a megfigyelőrendszer által rögzített személyes adatai.

Az adatkezelés időtartama: felhasználás hiányában harminc (30) nap [SzVMt. 31. § (3) bek.c) pont].

 

A felvételek felhasználása:

A kamerák aktuális képének megtekintésére jogosult: a POLY-NORM 2000 Kft. és a CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói;

A kamerák felvételének megtekintésére jogosult: a POLY-NORM 2000 Kft. és a CRITERION Biztonsági Szolgáltatások Zrt. jogosultsággal rendelkező munkavállalói;

A kamerák felvételét adathordozóra rögzíteni jogosult: a POLY-NORM 2000 Kft. jogosultsággal rendelkező munkavállalói.

A POLY-NORM 2000 Kft. által üzemeltetett kamerás megfigyelő- és rögzítőrendszer tárolt felvételeibe kizárólag az emberi élet, testi épség és vagyon sérelmére elkövetett jogsértések bizonyítása és az elkövető azonosítása érdekében tekinthetnek be az arra jogosultsággal rendelkező személyek.

Azon érintett, akinek jogát vagy jogos érdekét a képfelvétel rögzítése érinti, jogának vagy jogos érdekének igazolásával kérheti, hogy a felvételt az adatkezelő ne semmisítse meg, illetve ne törölje a bíróság vagy a hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig. A felvételen szereplő személy tájékoztatást kérhet az elektronikus megfigyelőrendszerrel róla készült felvételről, kérheti másolat készítését, illetve, ha a felvételen más személy is szerepel, betekintést nyerhet a felvételbe. Az érintett kérheti a róla készült felvétel törlését, a felvétellel kapcsolatos adatok módosítását, illetve tiltakozhat az adatkezelés ellen

Adatkezelő a rögzített felvételekbe történő betekintéseket, az azt végző személy nevét, az adatok megismerésének okát és idejét jegyzőkönyvben rögzíti;

Adattovábbítás: szabálysértési vagy büntetőeljárás esetén az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé;

Az átadott adatok köre: a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek;

Az adattovábbítások jogalapja: a Be. 71. § (1) bekezdése, 151. § (2) bekezdésének a) pontja és a 171. § (2) bekezdése, valamint az Sztv.75. § (1) bekezdésének a) pontja és 78. § (3) bekezdése;

Közös adatkezelő(k): Nincs;

 

Adatfeldolgozó(k):

Név

Székhely

Adatfeldolgozó feladata

POLY-NORM 2000 Kft.

1147 Budapest Lőcsei út 81.

elektronikus megfigyelő- és rögzítőrendszer karbantartása, a felvételek kiírása

XIV. kerületi Polgárőrség

Budapest, 1145. Laky Adolf utca 36.

Kamerarendszer karbantartása, éves felülvizsgálata. Kivonuló szolgálat, személy és vagyonvédelem

INFOSECTOR Kft.

2013 Pomáz, Kond utca 14.

Az elektronikus megfigyelő rendszerek 7/24 es éjszakai ügyeletének biztosítása, kamera rendszer rögzítő egységének üzemeltetése.

 

 

5.4       EGYÉB ADATKEZELÉSEK

5.4.1        JOGI KÖTELEZETTSÉGEN ALAPULÓ ADATKEZELÉS ÉS TOVÁBBÍTÁS

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A POLY-NORM 2000 Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

A POLY-NORM 2000 Kft., mint szerződő partner az Európai Unió 29-es munkacsoportjának (EU központi adatvédelmi hatóság) wp249_hu (Munkahelyi adatkezelések) állásfoglalása, és a NAIH/2018/2570/2/V tájékoztatása alapján a szerződött partnerek és saját munkavállalóinak adatait a következő módon kezeli, és/vagy adja át harmadik félnek, azon okból, hogy a POLY-NORM 2000 Kft. elsődleges célját, az üzleti folyamatok sikeres működtetését biztosítsa, az emberi kapcsolatok fenntartásához és az üzleti kapcsolattartók beazonosításához szükséges személyes adatok átadásával.

Ezen tevékenysége a munkáltatónak kizárólag a feladatai teljesítésére irányulhat, így a személyes adatok átadása is csak a kapcsolattartás és az üzleti folyamat biztosítása érdekében történhet. Az ilyen módon szerzett és/vagy átadott személyes adatokat a POLY-NORM 2000 Kft., és szerződött partnere más célra nem használja fel.

 

A személyes adatok kezelője: a POLY-NORM 2000 Kft.;

Az adatkezelés célja: a POLY-NORM 2000 Kft. üzleti folyamatainak működtetése, a partnerek szerződés szerinti kiszolgálása;

Az adatkezelés jogalapja: a munkáltató jogos érdekének biztosítása (GDPR 6. Cikk 1 (f));

A kezelt személyes adatok típusa:

 • A munkavállaló neve;
 • A munkavállaló vállalati e-mail címe;
 • A munkavállaló munkahelyi telefonszáma;
 • A munkavállaló személyi igazolvány száma, egyéb speciális egyedi azonosítója, ha erre az azonosításhoz szükség van.

 

Az adatkezelés időtartama: a feladat elvégzéséig, és/vagy az üzleti folyamat működtetése alatt végig;

Adatfeldolgozó: A szerződő felek munkavállalói;

További adatkezelők: a POLY-NORM 2000 Kft.. és szerződött partnerei együttes adatkezelők!

 

5.4.2        A POLY-NORM 2000 Kft. INCIDENSKEZELÉSE

A GDPR (85) pont és az I. FEJEZET 33. cikkely szerint a POLY-NORM 2000 Kft., mint adatkezelő az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

A POLY-NORM 2000 Kft., mint adatkezelő független informatikai és adatbiztonsági auditot hajtott végre az informatikai rendszereire és személyes adatkezelési folyamataira és a következő biztonsági eseményeket tekinti adatvédelmi incidensnek:

 • Az 5. pontokban megadott rendszerekben kezelt személyes adatok vonatkozásában a 4. Cikk. (12) szerinti esemény(ek) bekövetkeztekor (bizalmasságának elvesztése bármilyen okból, és módon);
 • A http://www.polynorm2000.hu/ weboldalon kezelt és /vagy gyűjtött személyes adatok vonatkozásában a 4. Cikk. (12) szerinti esemény(ek) bekövetkeztekor (bizalmasságának elvesztése bármilyen okból).

 

6         DOKUMENTUMADATOK

Jelen dokumentum a POLY-NORM 2000 Kft. KÜLSŐ adatkezelésének saját nyilvántartásba vett és kiadott dokumentuma.

 

Verziószám:                                      1.1

Dokumentumfelelős                     Váraljai Csaba Gábor – adatvédelmi tisztviselő

Készítette:                                         Váraljai Csaba Gábor – adatvédelmi tisztviselő

Kiadás dátuma:                                 2018. november 21.

Dokumentum azonosító:             PLN-TÁJ-2018-012-KAKT-1.1

 

7         VERZIÓKÖVETÉS

 

Verzió

Dátum

Módosítás rövid leírása

Módosította

1.0

2018.07.24.

Az Első változat

Váraljai Csaba Gábor

EU-GDPR DPO

1.1

2018.08.30

2018. évi XXXVIII tv. beemelése, 1.2 alapfogalmak pontosítása, Kiegészítés az 5.3 ponttal, hibajavítások.

Váraljai Csaba Gábor

EU-GDPR DPO

       
       
POLY-NORM 2000 Kft. H-1147 Budapest Lőcsei út 81. H-CS 8-16 P 8-14 (06) 1-461-01-70 (06) 1-461-01-71 polynorm2000@polynorm2000.hu